Условия за ползване

1. Определения и разяснения

"Споразумение" - означава разпоредбите на тази договореност, всякакви специфични разпоредби, както и всяка Форма за Поръчка.

"Поръчка" - Вашето искане за определена платена услуга (план), представена на страница http://partner.shopmania.bg/plans, която изцяло се урежда в настоящото споразумение.

"Услуга" – набор от инструменти и функционалности, предоставени от ShopMania BIZ, които могат да бъдат използвани за създаване и управление на онлайн магазин.

"Хостинг" – услуга, предоставяна от ShopMania BIZ, която позволява на физически лица и фирми да съхраняват електронни данни, които могат или не могат да бъдат публично достъпни, както и да използват собствени домейни, собствени поддомейни или "domain.shopmania.biz" поддомейни, чрез получаване на необходимото пространство на сървърите на ShopMania BIZ.

"Техническа трудност" – техническа нередност, която засяга възможността да се използват Услугите в тяхната цялост.

"Планирана манипулация" – всяка намеса, която се прави с цел запазване на Услугите в добра годност, извършена върху платформата на ShopMania BIZ, която може да засегне възможността за използване на Услугите.

"Уведомление" – писмено съобщение, изпратено по електронната поща или показващо се във всеки раздел на платформата на ShopMania BIZ, по отношение на някаква планирана манипулация, която може да повлияе върху възможността за използване на Услугите. ShopMania BIZ ще направи всички разумни усилия, за да уведоми Клиента за Планираната манипулация най-малко 24 часа предварително.

"Страна" - всяка от страните, съгласили се с настоящото споразумение.

"План от услуги" - цена за услугите, предоставени за преглед на страница http://biz.shopmania.bg/plans, поръчани от Клиента и включващ набор от функционалности, които могат да бъдат променяни без предупреждение от доставчика на Услугите. Клиентът ще бъде уведомен изрично, ако е необходимо, за всяка промяна в цената, засягаща поръчка, която е в процес на уговаряне. Планът от услуги, поръчан от Клиента и посочен в Поръчката, се добавя към фактурата.

"Клиентска поддръжка" - ShopMania BIZ центъра за техническа поддръжка, с адрес на електронна поща biz@shopmania.bg, работещ от понеделник до петък, между 09.00 - 18.00 ч. (GMT +2) или достъпен чрез формата за контакт на страница https://biz.shopmania.bg/cp.contact .

"Нормална употреба" - използването на Услугите в съответствие с Поръчката на клиента, единствено за целите, за които са предназначена, предвидени от ShopMania BIZ в рамките на капацитета и функционалностите, които са на разположение и обвързани с разпоредбите на настоящото споразумение и на Условията за ползване на услугите на ShopMania BIZ.

"Условия за ползване" - правила, публикувани на адрес http://cp.shopmania.bg/terms/biz, които Потребителят се съгласява да спазва, за да използвате Услугата. Правилата подлежат на промяна без предварително известие.

"Джаджа" - приложение или компонент на софтуерен интерфейс, който позволява на потребителя да изпълнява функция или дава достъп до Услуга.


2. Информация относно Условията за ползване

2.1 Настоящите "Условия за ползване" са правилата и условията, според които Уебсайтът на ShopMania и Услугите ви се предоставят за ползване.

2.2 С достъпа си до Уебсайт (преглеждане, регистриране) или използване на Услугите, Вие приемате и се съгласявате, да бъдете обвързани с тези Условия за ползване, така че молим да ги преглеждате периодично. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, Вие трябва незабавно да прекратите използването на Уебсайта и/или Услуги.


3. Промените в Общите условия за ползване

3.1 Ние непрекъснато правим подобрения в Уебсайта и Услугите, които предлагаме, затова си запазваме правото да правим необходимите промени в тези Условия за ползване по всяко време, без предварително известие до лицата, ползващи Уебсайта или Услугите (към които по-натам ще се обръщаме с „Вие”, „Вас” или "Потребители").

Всички промени, отнасящи се до такси и цени, ще влизат в сила 7 дни след като промяната е направена публично достояние в съответната област на Уебсайта. Всички други промени влизат в сила още в деня на публикуването им на Уебсайта. Чрез достъпа до или използването на Уебсайта и Услугите, Вие приемате и се съгласявате с всички тези промени. Ако не сте съгласни с всички тези промени, Вие трябва незабавно да прекратите използването на Уебсайта и / или Услугите.


4. Описание на услугата

4.1 ShopMania BIZ предоставя набор от инструменти, които могат да бъдат използвани за създавате и управление на онлайн магазин и хоства онлайн магазини на нейни сървъри, така че те да могат да бъдат достъпни от трети страни, потребителите на интернет.

4.2 Партньорът заявява и гарантира, че ще използва Услугите само в съответствие с настоящото споразумение, с политиката за защита на личните данни, която е на разположение на адрес http://cp.shopmania.bg/privacy/biz и с приложимите закони (включително, но не само на политики и закони, свързани със нежеланите търговски съобщения, неприкосновеността на личния живот, сквернословие, клевета, и т.н.). Клиентът се съгласява да обезщети и да опазва ShopMania BIZ срещу каквито и да е щети, загуби, отговорности, глоби и разноски (включително, но без ограничение на разходи и разумни адвокатски хонорари) във връзка с всеки иск или действие, което произтича от съмнително нарушение на гореизложеното или други правила на обществения ред. Въпреки че ShopMania BIZ няма задължение да наблюдава съдържанието, публикувано от партньор или в следствие на използването на Услугите от партньора, ShopMania може да реши да направи това и може да премахне всяко съдържание или да забрани всяко използване на услугите, които смятне, че могат да бъдат (или има подозрения, че могат да бъдат) в нарушение от гореизложеното и други правила на обществения ред.

4.3 Настоящото споразумение замества всички предишни споразумения, договорености или други разбирателства по отношение на услуги между Клиента и ShopMania BIZ, независимо дали са в устна или писмена форма. Настоящото споразумение не обезсилва предишни задължения, коит са дължими към ShopMania BIZ и следва да бъдат заплатени за услуги, предоставяни по-рано.


5. Срок на споразумението

5.1 Това споразумение влиза в сила в датата на приемането му със "съгласие" или "приемане" на някое от неговите копия ("Дата на влизане в сила") и ще продължи да бъде в сила докато не бъде прекратено в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение.

5.2 Всяка Поръчка влиза в сила, когато ShopMania BIZ получи плащането, съответстващо на поръчаната Услуга, и продължава действието си до: (а) съответната Поръчка бъде прекратена в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение или в съответствие с разпоредбите на самата поръчка, или (б) настоящото споразумение и всички Поръчки се прекратят в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение.

5.3 Ако не направите нова поръчка за Услуги след изтичане на настояща поръчка, в съответствие с нейните разпоредби, ShopMania BIZ ще понижи/ограничи достъпа до Услуги и Вашият онлайн магазин може да стане недостъпен за трети страни. Вие все още ще имате достъп до Вашия потребителски профил и ще можете да поставите нова Поръчка за Услуги.

5.4 Настоящото споразумение е валидно за неопределен срок. То изтича, когато спрете да използвате Услугите, ако закриете профила си, ако профилът ви е анулиран автоматично от системата - може да се случи, ако не извършвате дейност в профила си за период по-дълъг от 6 месеца, или ако ShopMania BIZ спре достъпа до Услугите, в следствие на нарушаване на коя да е от клаузите на това споразумение.

5.5 Услугите, за които бивате таксуван, могат да бъдат спрени веднага щом закупения План изтече.


6. Плащане

6.1 Партньорът се съгласява да заплаща предварително на ShopMania BIZ всички такси, приложими за Услугите, които са избрани от него в Поръчката, и които са на разположение за преглед на адрес http://biz.shopmania.bg/plans, и са в сила по време на подаване на поръчката, редом с всички приложими данъци, ако има такива. Таксите за услугите могат да бъдат променяни от ShopMania BIZ без предизвестие.

6.2 Плащането на Партньора към ShopMania BIZ ще се счита за валидно, когато ShopMania BIZ го получи и само след като Вие получите достъп до поръчаните Услуги.

6.3 В случай на неплащане на приложимите такси до датата на падеж, ShopMania BIZ може да ограничи, временно или постоянно да преустанови или да закрие Вашия профил, онлайн магазин и достъп до Услуги.

6.4 ShopMania BIZ ще издаде фактура в рамките на 5 работни дни след получаване на плащането. Партньорът ще може да изтеглите фактурата от своя потребителски профил.


7. Достъп до Уебсайта и Услугите

7.1 ShopMania BIZ предоставя на Клиента разрешение за достъп до ShopMania BIZ и Услуги при следните условия:

 1. всички действителни потребители, представляващи Клиента или самият Клиент, трябва да бъдат над 18 годишни, за да могат да получават достъп до Услугите, предоставяни от ShopMania BIZ.
 2. Клиентът декларира, че всички представени от него данни са актуални, пълни и точни, както се изисква в процеса на регистрация или в други раздели на Уебсайта и се съгласява да поддържа, и актуализира тази информация, за да се поддържа актуална, пълна и точна. ShopMania BIZ си запазва правото да прекрати достъпа до Услугите, ако се установи, че информацията, предоставена от Потребителите не отговаря на изискванията, изброени по-горе. ShopMania BIZ си запазва правото да откаже регистрация или да прекрати профилите, които сметне за неподходящи.
 3. строго е забранено възпроизвеждането, дублирането, копирането, продаването, препродаването или използването за търговски цели, какъвто и да е аспект или част от Уебсайта и Услугите;
 4. интервенции, които могат да причинят временна или постоянна дисфункция на Уебсайта са строго забранени;
 5. строго е забранено да се намесвате или да нарушавате функционирането на Уебсайта, Услугите, сървърите и мрежите, свързани с Уебсайта или Услугите, с изключение на тези промени, необходими за оптимално използване на Уебсайта;
 6. строго е забранено да хулите или по някакъв друг начин да тормозите или да нахлувате в личния живот на другите членове;
 7. строго е забранено изпращането на нежелана поща или неразрешени рекламни или промоционални материали. Предприемането на такива действия ще доведе до автоматично прекратяване на вашия профил. Клиентът приема, че е задължен и отговорен за всички действия, които не са в съответствие с приложимото законодателство.
 8. ние не можем и не проверяваме дали домейн или поддомейн името, което сте избрали, или използването на това име, нарушава законните права на други. Ние Ви призоваваме да проведете изследване, за да потвърдите дали името на домейна, който сте избрали или неговата употреба, не нарушава законните права на други. Клиентът признава себе си за отговорен за всички действия, които нарушават законните права на трети лица. Ако такива действия бъдат проследени и водят до клиента, ние си запазваме правото да преустановим профила на клиента.
 9. ShopMania BIZ си запазва правото да преустанови профила, който използва домейн или поддомейн имена, които са вредни, заплашителни, оскърбителни, клеветнически, вулгарни, нецензурни, нарушаващи нечий личен живот, изявяват омраза, или ако по друг начин деградират или сплашват лица или групи хора по отношение на религия, пол, сексуална ориентация, раса, етническа принадлежност, възраст или увреждане и др.
 10. строго е забранено да използвате Услугите с цел извършване на незаконни дейности според приложимото право. Такива дейности ще доведат до спиране на потребителския профил. Нито един клиент не може да използва Услугата, за да предоставя, продава или предлага за продан на следните: реплики на оригинални маркови продукти; контролирани вещества; нелегални дроги и наркотици; оръжия; пиратски материали, инструкции създаване, сглобяване или получаване на незаконни стоки или оръжия от всякакъв вид, с цел атака; информацията, използвана, за нарушаване на авторски права, нарушаване на търговска марка или унищожаване на друга интелектуална собственост или информация; данни, използвани за незаконно вреда върху хора или животни.
 11. ако клиент/потребител не е влизал в профила си повече от 6 месеца, то достъпа до Услуги може да бъде временно спрян и онлайн магазините, свързани с този профил, няма да са видими. Ако няма активност в съответния профил след спирането, ShopMania BIZ си запазва правото да премахне окончателно спрените профили и цялото съдържание свързвано с тях от системата .
 12. ако Клиентът/Потребителят не поднови Плана за онлайн магазин преди датата на изтичане на Плана, онлайн магазинът автоматично се деактивира и няма да бъде достъпен. Онлайн магазинът ще се активира отново след подновяването на плана за този магазин и след потвърждаване на плащането.
 13. ShopMania BIZ си запазва правото да прекрати достъпа до всеки потребителски профил по всяко време, в случай на съмнения относно автентичността и точността на информацията, предадена чрез Уебсайта или Услугите;
 14. Клиентът/Потребителят е единственият отговорен за всички действия, извършени с използването на Услугите и за цялото съдържание, предавано чрез Уебсайта или Услугите. ShopMania BIZ не носи отговорност към клиента или към трети лица, за загуби на печалба или специални, случайни, или последващи вреди, произтичащи от, или във връзка с Уебсайта или Услугите.
 15. използването на ShopMania BIZ Услугите не гарантира одобряването на регистрацията на потребителя в сайта за сравняване на цени, предлаган от ShopMania.
 16. нарушение на настоящото споразумение автоматично ще доведе до прекратяване на Вашия достъп до профила.
 17. Всички платими такси, описани по-долу, са невъзстановими, освен ако изрично не е упоменато друго в този документ. ShopMania BIZ може да предвиди възстановяване в рамките на първите 15 (петнадесет) дни след първата покупка на потребителя. Тази гаранция важи само първа поръчка на Услуги в ShopMania BIZ.
 18. Клиент/Потребител може да откаже своя профил по всяко време. Чрез отказване на потребителския профил онлайн магазините, свързани с профила няма да бъдат видими. Профилите, които са били отказани, свързаните с тях онлайн магазини и цялата им информация ще бъдат изтрити, ако потребителският профил не е активиран в рамките на 1 месец от датата отказа. За да активира профила, потребителят трябва да влезе в системата и да потвърди повторното активиране.
 19. Клиентът/Потребителят се съгласява с всички Условия за ползване, и политика по конфиденциалност, предназначени за посетителите на неговия магазин. ShopMania BIZ дава възможност на Клиента да извършва промени по Условията за ползване и Политиката по конфиденциалност, предназначени за крайните клиенти, но не може да бъде отговорна за тяхното съдържание и/или изпълнението им от страна на Клиента.

7.2 За достъп до услугите, предоставяни от ShopMania BIZ на Клиенти/Потребителят трябва да се създаде нов профил в Уебсайта. Клиентът ще получите парола и указания след приключване на процеса на регистрация. Клиентът е отговорен за поддържането на поверителността на паролата и на информацията в профила, както и за всички дейности, които се случват в рамките на профила. Ние не трябва да се носим отговорност заради лица, които нямат разрешение за използване на паролата или профила. Всякакви съмнения за неоторизирана употреба на Вашия потребителски профил трябва да бъдат незабавно и надлежно съобщени на biz@shopmania.bg. ShopMania BIZ не трябва да се носи отговорност за вреди, причинени на клиента, ако възникнат такива ситуации.

7.3 Клиентът не трябва да използва никакви автоматизирани средства (като например скриптове) за достъп до Уебсайта или Услугите, или да събира информация от тях.

7.4 Връзки към други уебсайтове или източници могат да бъдат предоставяни от ShopMania BIZ или от трети страни. След като контрол върху такива сайтове и източници не може да се извършва, чрез използване на Уебсайта и Услуги на ShopMania BIZ Вие приемате и се съгласявате, че ние не сме отговорни за съдържанието на такива външни сайтове или ресурси, че ние не потвърждаваме и не носим отговорност или задължение относно всякакво съдържание, реклама, продукти, информация за продукти, или всякакви други материали, които са предоставени на разположение на, или чрез тези сайтове. Освен това, Вие приемате и се съгласявате, че всяка щета или загуба, причинена, или се подозира че е причинена от използването на такива външни ресурси, няма да бъде търсена от ShopMania BIZ или от някоя трета страна-патньор на ShopMania BIZ.

7.5 За всяко електронно съобщение, изпратено във връзка с Услугите, Клиентът потвърждава и се съгласява, че получателят също е съгласен да получава такава комуникация и че Клиентът не трябва да се ангажира с изпращане на нежелани електронни съобщения.

7.6 ShopMania BIZ си запазва правото да откаже молбата Ви за използване на други услуги на ShopMania.


8. Отговорност за съдържанието

8.1 Клиентът признава отговорността си за цялата информация, данни, текст, фотографии, графики, видео, съобщения и всякакви други материали, публикувани в онлайн магазина си.

8.2 Клиентът се заявява, че той е собственик на всички материали, публикувани в съдържание и в случай на нужда Клиентът гарантира, че изцяло ще запази ShopMania BIZ невредима във всички ситуации чрез получаване на всички необходими съгласия или разрешения от трети страни, преди да използва техните материали/съдържание по всякакъв начин, включително за възпроизвеждане и разпространение в онлайн магазин или други канали.

8.3 Клиентът се съгласява да не използва поддомейни или домейни или да публикува съдържание, което нарушава патент, търговска марка, търговска тайна, авторски права или други права на собственост на ничия страна, освен ако притежава съгласието на собствениците за извършване на такова действие.

8.4 Клиентът няма да публикувате съдържание, което може да навреди на ShopMania BIZ или на трети страни.

8.5 Клиентът няма да публикувате никакво съдържание, което е невярно, неточно, незаконно, вредно, обидно, вулгарно, което засяга неприкосновеността или което обижда или плаши отделни лица или групи хора по отношение на пол, възраст, раса, етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация или увреждания.

8.6 Клиентът няма да публикува никакво съдържание, което насърчава незаконни дейности.

8.7 Клиентът няма да публикува или разпространява никакво съдържание, което съдържа нежелани или непозволени реклами, "нежелана поща", "спам" или непоискана информация.


9. Политики по отношение на ShopMania BIZ Джаджи

9.1 Клиентите/Потребителите, създали и предоставили на разположение на обществеността джаджа ShopMania BIZ, са длъжни да се придържат към следните правила. Ако не успеят да се съобразят с тези политики, ShopMania BIZ си запазва правото да преустанови профила им и/или да забрани джаджите по всяко време.

9.2 Понеже ShopMania може да промени политиката си по всяко време, Клиентът трябва да проверява тази страница периодично за актуализации. Отговорност на Клиента е да се държи информиран за промените в тези правила.

9.3 Клиентът не може да поставя ShopMania BIZ джаджи на страници, които показват съдържание, което нарушава долупосочените насоки.

9.4 Сайтове, в които е поставена ShopMania BIZ джаджа на разположение на обществеността, не могат да съдържат или да препращат към:

 1. Порнографско съдържание и съдържание за пълнолетни
 2. Съдържание, свързано с насилие
 3. Съдържание, свързано с расова нетърпимост или пропаганда срещу лице, група или организация
 4. Прекомерно богохулство
 5. Съдържание, свързано с пробиване на компютърна или мрежова сигурност
 6. Съдържание, свързано с хазарт и залагания
 7. Съдържание, свързано с наркотици и незаконни лекарствени средства
 8. Продажба на бира или твърд алкохол
 9. Продажба на тютюн или тютюневи изделия
 10. Продажба на лекарства по рецепти
 11. Продажба на оръжия или боеприпаси (например огнестрелни оръжия, компоненти за огнестрелни оръжия, бойни ножове, електрошокови устройства)
 12. Продажба на продукти, които са копия или имитации на дизайнерски, маркови или други стоки
 13. Продажба или разпространение на курсови работи или университетски есета
 14. Съдържание за програми, които компенсират потребители за кликове върху реклами или специални предложения, за извършване на търсения, за сърфиране в уебсайтове или за четене на електронни съобщения
 15. Всяко друго съдържание, което е незаконно, популяризира незаконна дейност или нарушава законовите права на другите
 16. Незаконно сваляне, торенти, търсачки на торенти

9.5. Сайтовете, в които са приложени ShopMania BIZ джаджи на разположение на обществеността, трябва да се придържат към общоприетите насоки за качество на работа, включително, но без да се ограничават до:

 1. Сайтовете не трябва да използват прикрити или дебнещи препратки;
 2. Сайтовете не трябва да съдържат страници със злонамерено поведение, като фишинг, инсталиране на вируси, троянски коне или друг злонамерен софтуер;
 3. Сайтовете не могат да променят настроените предпочитания на потребителите в браузера, да пренасочват потребителите към нежелани уебсайтове, да започват сваляния на вреден софтуер или да съдържат изскачащи прозорци, които пречат на навигирането в сайта.

10. Гаранция за Услугите

10.1 Клиентът/Потребителят използва Услугите на свой риск. Освен ако не е изрично предвидено друго в настоящото споразумение или в случай на изискване от приложимото право, ShopMania BIZ не гарантира, че Услугите ще бъде непрекъснати или без грешки, нито пък дава никаква гаранция за резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Услугите. Услугите се предоставят във вида, в който са и ShopMania BIZ се отказва от всякакви гаранции, преки или косвени, включително, но без да се ограничава до косвени гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел и за ненарушение на авторското право.


11. Законови задължения и ограничена отговорност

11.1 Всеки въпрос във връзка с или произтичащ от използването на Уебсайта, включително всяко нарушение или предполагаемо / евентуално нарушение на тези Условия за ползване, или Ваше нарушение на всяко право или на правата на трети страни, което може да доведе трета страна до претенции и/или изискване за покриване на вреди и щети към нас и нашите Партньори и служители, ще бъде напълно покрита и компенсирана от Вас.

11.2 Всяка отговорност за вреди в компютърната система на клиента или загуба на данни, получени вследствие от използването на Уебсайта, не трябва да довеждат ShopMania BIZ под отговорност. Без значение от обстоятелствата ShopMania BIZ не гарантира целостта на файловете, които можете да изтеглите или дали тези файлове са без вируси, не са заразени или не съдържат някаква друга заплаха.

11.3 В никакъв случай ShopMania BIZ не може да бъде подвеждана под отговорност, независимо дали заради нарушение на договор или закононарушение (включително при небрежност, строга отговорност или по друг начин), за никакви косвени, наказателни, специални, примерни, случайни или закономерни щети (включително, но без ограничение до: загуби на спестявания, пропуснати ползи, загуба на репутацията, загуба или повреда на данни или прекъсване на бизнес), дори ако ShopMania BIZ е била уведомена предварително за такава възможност.

11.4 ShopMania BIZ не бива и не може да бъде подвеждана под отговорност за загуба на данни в резултат от Вашите преки или непреки действия. Ако данни, в зависимост от тяхното естество, могат да бъдат възстановени, възстановяване им е еднолична отговорност на Клиента. Клиентът може да възстанови данни в рамките на 72 часа от изтриването им чрез използване на наличните възможности в своя потребителски профил. ShopMania BIZ не гарантира, че всички изтрити данни могат да бъдат възстановени и не може да бъде държана отговорна за целостта на възстановените данни.

11.5 ShopMania BIZ не носи отговорност за съдържанието, предоставено от Вас. В случай на търсене на отговорност и претенции от клиенти или трети лица, ShopMania BIZ веднага ще прехвърли тази отговорност и претенции към Клиента; Клиентът се съгласява незабавно да ги приеме.

11.6 Нито една от страните по договора не трябва да бъде отговорна пред другата страна за проблеми, които се случват извън сферата на влияние на страните по договора (непреодолима сила, вина на трета страна, неизпълнение на комуникационни мрежи и други оператори или проблеми, които се намират в сферата на риска на други доставчици и т.н.).

11.7 ShopMania BIZ не трябва и не може да бъде подведена под отговорност за автоматична и окончателно премахване от системата на вече спрени профили за неактивност и свързаното с тях съдържание.


12. Обезщетение

12.1 Клиентът се съгласява да защитава, обезщетява и предпазва ShopMania BIZ и нейните служители, директори, собственици, агенти, сътрудници, съветници и консултанти от и срещу всякакви претенции, действия, искания, отговорности, щети (включително правни и професионални такси) заявявани от трети страни и произтичащи от използването на Услугите, поведението на Клиента, съдържание, комуникации, предполагаемото нарушение на интелектуалната собственост към трета страна или права за неприкосновеност на личния живот, или нарушение на настоящото споразумение.


13. Ограничаване на средствата за защита

13.1 Клиентът се съгласява, че ако ShopMania BIZ наруши настоящото споразумение, единственото средство за защита ще бъде да прекрати това Споразумение и връзката си с ShopMania BIZ. Това важи независимо от това дали средството за защита изпълнява своята основна цел.


14. Наличност на услугата

14.1 ShopMania BIZ си запазва правото да променя структурата и интерфейса на всяка страница от Уебсайта на ShopMania BIZ по всяко време и без предизвестие и да прекратява достъпа до Услуги, временно или постоянно, частично или изцяло. ShopMania BIZ ще изпълни задълженията си към Партньорите до датата на изтичане на плановете за обслужване, платени от Партньора предварително.


15. Други разпоредби

15.1 Двете страни се задължават да се отнасят със строга конфиденциалност към всички данни, информация и документи, които станат достояние въз основа на тяхното сътрудничество и които са задължени да се пазят в тайна. За подаването на такава информация или използването й към трети лица, се изисква предварителното съгласие на другата страна по Споразумението. Страните по това Споразумение ще налагат задължение за опазване в тайна на информация и данни към всяка трета страна, на която е възложена такава информация или услуги, произтичащи от настоящото споразумение. Тази забрана не се прилага за съобщения, направени само за вътрешното разпространение, или за уведомяване на страните, задължени по закон или договор, да запазят мълчание по тези въпроси. Изключенията от разпоредбите на тази точка включват: споменаване страните по договора и общо описание на предмета на споразумението в прес-съобщения, предложения или други маркетинг документи, които принадлежат на страните към споразумението. Въпреки евентуалното прекратяване на настоящото споразумение, независимо от причината, задълженията в съответствие с тази точка трябва да останат в сила за срок от 12 (дванадесет) месеца след прекратяване на Споразумението.

15.2 ShopMania BIZ може да възлажи на трети страни да предоставят Услугите по Споразумението.

15.3 Никаква агенция, съдружие, съвместно предприятие или трудова заетост не се създава в резултат на настоящото Споразумение и не сте упълномощен да обвързвате ShopMania BIZ в каквото и да било отношение.

15.4 Ако отделни разпоредби на настоящото Споразумение бъдат изцяло или частично невалидни, това няма да засяга валидността на останалата част от Споразумението. Страните се задължават да заменят невалидните разпоредби с валидни по такъв начин, че икономическата целесъобразност, преследвана от настоящото Споразумение, да бъде постигната възможно най-пълно. Това се прилага съответно ако има нежелан вратичка в разпоредбите или има разпоредби, които са неприложими.

15.5 Всички правоотношения, породени от договорните взаимоотношения, трябва да бъдат предмет на румънски приложими закони.

15.6 Единствено място на юрисдикция за всички спорове, възникващи във връзка с това Споразумение, е съответния офис на централата на ShopMania или, ако ShopMania BIZ вземе такова решение, мястото на Вашата стопанска дейност.

15.7 Това споразумение е написано на български език и трябва да бъде задължителен и контролен език за всички въпроси, отнасящи се до смисъла и тълкуването на настоящото споразумение.


16. Информация за запазената марка

16.1 "ShopMania" и логото на ShopMania са търговски марки на SK ShopMania Net SRL. Вие се съгласявате да не показвате или използвате, по какъвто и да е начин, търговската марка на ShopMania или всяко свързано с нея съдържание без предварително разрешение от SK ShopMania Net SRL.